A Földművelésügyi Minisztérium pályázati kiírása – állatmenhelyet működtető civil szervezetek számára

Határidő: 2017. 07.31.

A Földművelésügyi Minisztérium, mint támogató (a továbbiakban: FM) a civil szervezetek hasznos tevékenységét elismerve, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. számú melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetének 20/03/35/00 szám alatti jogcímcsoportban lévő “Állatvédelem támogatása” előirányzat terhére, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján, továbbá összhangban az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénnyel, az alábbiakban nyilvános pályázati felhívást tesz közzé nyilvántartásba vett állatmenhelyeket működtető civil szervezetek részére.

A pályázati felhívás a lentebb felsorolt jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök alapján készült, amelyek a pályázati eljárás, valamint a támogatott tevékenység megvalósítása és a támogatás eredményeként létrejövő eredmény fenntartása során kötelezően betartandók:

– az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény;

– az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény;

– Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (Kvtv.);

– az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.);

– az Áht.;

– az Ávr.;

– az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet;

– az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet;

– a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet;

– a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból pályázati úton vagy egyedi döntés alapján pénzeszköz- vagy előirányzat-átadással biztosított támogatások kapcsán elszámolható költségekről, a támogatások felhasználása ellenőrzésének és a beszámolók összeállításának szabályairól szóló 1/2016. (I.22.) FM utasítás;

– a XII. Földművelésügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó és központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodásról szóló 16/2015. (IX. 30.) FM utasítás;

– a Földművelésügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2017. (IV.28.) FM utasítás.

A pályázati támogatás célja

Nyilvántartásba vett állatmenhelyek modernizációja, bővítése; a telepen található állatok tartási körülményeinek javítása és örökbefogadási esélyük növekedése.

A támogatás a fenti céllal egyezően az alábbi kiadásokra igényelhető

A fenti célokkal összhangban az alábbi tevékenységtípusokra és azok megvalósításának költségeire igényelhető a támogatás:

 1. a) a fejlesztéssel érintett telephelyen található épületek és építmények külső és belső felújításához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez kapcsolódó munkák;
 2. b) területrendezés;
 3. c) az állatok tartására szolgáló helyek (kennelek, boxok) korszerűsítése;
 4. d) férőhelyek bővítése, új kennelek építése;
 5. e) az állatorvosi vizsgálat és alapvető állatorvosi beavatkozások elvégzésére alkalmas helyiség kialakítása;
 6. f) a sérült, illetve beteg állatok elhelyezésére szolgáló elkülönítő kialakítása, bővítése, korszerűsítése;
 7. g) a menhelyre bekerülő állatkölykök elkülönített elhelyezésére szolgáló hely kialakítása;
 8. h) orvosi eszközök, itatók, etetők, chipleolvasó, illetve nagynyomású mosó-, fertőtlenítőgép beszerzése ;
 9. i) alapinfrastruktúra kialakítása (villamos hálózat, vezetékes vízhálózat, csatornahálózat kiépítése, bővítése, korszerűsítése, telekhatáron található kerítés, hangfogó falak kiépítése, felújítása, telepi telekhatáron belüli világítás kialakítása, korszerűsítése).

A pályázat keretében az előző pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható. Különösen nem támogathatók a következő tevékenységek:

– az állatok elhelyezésére szolgáló kennelek belső festése, fóliázása;

– kennelek közötti elválasztásra OSB/forgács lapok elhelyezése;

– a kennel beton alapjához saválló cement és minimum C/12 minőségű betontól eltérő alap használata;

– a kedvezményezett szervezet, vagy az állatmenhely általános működési költsége.

Egy pályázaton belül legalább egy tevékenységtípust (célkitűzést) meg kell jelölni, de több is teljesíthető!

A pályázók köre

Pályázatot azon civil szervezetek nyújthatnak be, amelyek az alábbi feltételeknek eleget tesznek:

 1. a) 2015. január 1. előtt jogerősen Magyarországon bejegyeztek;
 2. b) tevékenységüket Magyarországon végzik;
 3. c) létesítő okiratukban az állatvédelem, mint cél és tevékenység nevesítve szerepel a pályázat kiírásának időpontjában;
 4. d) a Civil tv. alapján civil szervezetnek minősülnek;
 5. e) 2015. és 2016. évben ténylegesen állatvédelmi tevékenységet folytattak;
 6. f) az általuk működtetett állatmenhely érvényes és hatályos – 2015. január 1. előtt kiállított – létesítési és működési engedéllyel rendelkezik;
 7. g) az Áht. 50. § (1) a) pontja alapján megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
 8. h) az Áht. 50. § (1) c) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül;
 9. i) nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat -, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt: köztartozás).
 10. Nem pályázhatnak:
 11. a) magánszemélyek,
 12. b) baráti társaságok,
 13. c) közalapítványok,
 14. d) civil társaságok,
 15. e) köztestületek,
 16. f) non-profit gazdasági társaságok,
 17. g) egyházi jogi személyek, illetve ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezetei,
 18. h) pártok,
 19. i) gazdasági társaságok.

A támogatás formája és a finanszírozás módja

A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő, mértéke legfeljebb az összes elszámolható költség 100%-a. A támogatási összeg a jelen pályázati felhívás 11. pontjában írtak szerint egyösszegű előlegfinanszírozás formájában kerül átutalásra a pályázó bankszámlájára, melynek szerződés szerinti felhasználásáról utólag kell beszámolni. Saját forrás biztosítása nem feltétel.

A támogatás forrása, az elnyerhető támogatás mértéke

A jelen pályázattal meghirdetett támogatásra a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetének a 20/03/35/00 szám alatti jogcímcsoport szerinti “Állatvédelem támogatása” előirányzat keretösszegéből 15 000 000 Ft áll rendelkezésre. Az FM fenntartja magának a jogot, hogy a hatályos költségvetési törvény alapján a támogatási keretösszeget – a felhívás külön módosítása nélkül – megváltoztassa.

Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 1 000 000 forinttól 5 000 000 forintig terjedhet. 1 000 000 Ft-nál alacsonyabb támogatási összegre értékelt pályázatot támogatni nem lehet. Amennyiben az összköltség meghaladja az igényelhető támogatás összegét, a különbözetet adó részt a pályázónak önrészből kell fedeznie, és ez esetben az önrész összegével is dokumentált módon kell elszámolnia.

A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

Minden pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. A pályázat benyújtása díjmentes. A pályázó által megadott email-címmel kapcsolatos kockázatokat (pl. hibásan megadott cím, olvasatlan vagy átirányított e-mailek) minden esetben a pályázó viseli!

A pályázatot postai úton, zárt borítékban, – a borítékon feltüntetve: „Állatmenhelyek korszerűsítése pályázat” – tértivevényes postai küldeményként az FM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztályához (Levelezési cím: Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.) 2017. július 31-ig (postabélyegző kelte) lehet az alábbiak szerint benyújtani:

 1. a) az Adatlapot kettő eredetipéldányban, a többi kötelezően csatolandó mellékletet egy példányban, minden oldalt cégszerűen aláírvakell benyújtani,
 2. b) a pályázatot a fentieken túl az a) pont szerinti dokumentumok szkennelt változataként, azeffo@fm.gov.hu címre elektronikusan is meg kell küldeni úgy, hogy az adatlap, az alapító okirat, vagy alapszabály, illetve a többi melléklet külön fájlként kerüljön csatolásra.

A pályázat formai és tartalmi követelményei

A pályázat az adatlapból (pályázati felhívás 1. sz. melléklete) és a mellékletekből áll.

A pályázati adatlap szerkezete és tartalma nem változtatható!

A pályázathoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:

Másolatban, a pályázó képviselője által hitelesített példányban:

 1. a) a pályázó által működtetett állatmenhely létesítési engedélyét;
 2. b) az állatmenhely működési engedélyét vagy a tevékenység nyilvántartásba vételét igazoló dokumentumot;
 3. c) a fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó elektronikus tulajdoni lap másolatot, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan nem a pályázó tulajdonában van, a bérleti szerződést és a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot;
 4. d) az állatmenhely érvényes működési szabályzatát;
 5. e) az állatmenhelyre beérkező állatokról vezetett nyilvántartást a 2015. és 2016. évekre vonatkozóan;
 6. f) a telepen végzett állatorvosi tevékenységről vezetett munkanaplót;
 7. g) a pályázó szervezet létesítő okiratát.

Eredetiben:

 1. h) 30 napnál nem régebbi igazolást a pályázó bírósági nyilvántartásba vételéről (bírósági végzés vagy kivonat);
 2. i) a képviseletre jogosult személy pénzügyi intézmény (bank) által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített másolatát;
 3. j) a pályázó bankszámlájának vezetéséről a számlavezető pénzintézet 30 napnál nem régebbi igazolását a számlaszám megjelölésével, vagy a szervezet képviselője által hitelesített bankszámlaszerződést;
 4. k) a fennállást igazoló okiratban meghatározott képviselőtől eltérő képviselet esetén a pályázó képviselőjének aláírási jogosultságát igazoló – közokiratnak vagy teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő – okiratot, mely nem lehet régebbi, mint a benyújtását megelőző 30 nap;
 1. l) az adatlapot (Felhívás 1. számú melléklete);
 2. m) a költségtervet (Felhívás 2. számú melléklete);
 3. n) a pályázó nyilatkozatait (Felhívás 3. számú melléklete);
 4. o) a pályázó által kitöltött átláthatósági nyilatkozatot (Felhívás 4. számú melléklete);
 5. p) amennyiben a pályázó a pályázatához saját forrást (önrészt) biztosít, úgy az önrész meglétét igazoló dokumentumot.

A pályázatot a fenti sorrend figyelembevételével, a jelen pályázati felhívás mellékleteinek (Felhívás 18. pont) igénybevételével kérjük készíteni, csatolva hozzá az egyéb fent felsorolt mellékleteket.

A pályázat elbírálásának rendje és értékelési szempontok

A pályázattal kapcsolatban hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázati felhívásban rögzítetteknek, a vonatkozó jogszabályoknak, valamint a formai szempontoknak nem megfelelő pályázatok szakmai értékelésre nem bocsáthatóak.

Formai szempontból kizáró okok:

 1. a) nem tartozik a 3. pont szerinti kedvezményezetti körbe
 2. b) hibásan, hiányosan, nem előírt formátumban, vagy határidő után benyújtott pályázat, illetve ha a pályázat feltételeként előírt és a pályázathoz csatolt nyilatkozatot a pályázó visszavonja;
 3. c) az igényelt költségvetési támogatás összege meghaladja a maximálisan igényelhető 5 000 000 Ft-ot, vagy nem éri el az 1 000 000 Ft-ot;
 4. d) ha a pályázat a jelen pályázati felhívásban jelzett célokkal nincs összhangban;
 5. e) a pályázó a jelen pályázat kiírását megelőző években az államháztartás bármely alrendszeréből folyósított támogatást a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérő célra használta fel, avagy azzal nem, vagy nem megfelelően számolt el;
 6. f) a pályázó nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés szerinti feltételeknek (rendezett munkaügyi kapcsolatok és átláthatóság);
 7. g) a pályázónak állami, illetőleg önkormányzati adóhatóság felé jogerősen megállapított, lejárt köztartozása van;
 8. h) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll;
 9. i) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
 10. j) a pályázóval szemben nem állnak fenn az Áht. 48/B. § szerinti kizáró okok.

A pályázatok formai-tartalmi ellenőrzését a pályázatokat fogadó Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály, a döntésre vonatkozó javaslat összeállítását a szakértőkből álló Bíráló Bizottság végzi. Támogatás a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig adható.

Tartalmi értékelés

Az értékelés szempontjait képezik különösen: a szervezet által működtetett menhely engedélyezésének időpontja, a menhelyen tartott, illetve az örökbeadott állatok száma, az ott található állatok jóléte és örökbeadása érdekében végzett tevékenység, a tervezett beruházások megvalósíthatósága és állatvédelmi haszna.

A pályázatokkal kapcsolatos döntést a benyújtási határidő leteltétől számított 60 naptári napon belül a Földművelésügyi Miniszter (a továbbiakban: Miniszter) írásban hozza meg. A Minisztert döntésében a Bíráló Bizottság javaslata segíti, ami egyesíti magában a tárca szakmai véleményét és a civil szervezetek delegáltjainak egységes javaslatát.

A megszülető döntés lehet: támogatás, feltételes támogatás (ún. tartaléklista), elutasítás. Az igényelt támogatási összegnél kisebb összegű támogatás is nyújtható; kisebb összeg esetén a szerződéskötés feltétele a módosított költségvetés benyújtása és annak elfogadása.

A Miniszteri döntés eredménye a 16/2015. (IX. 30.) FM utasításnak megfelelően a döntéstől számított 15 napon belül az FM hivatalos honlapján közzétételre kerül (http://www.kormany.hu/hu/dok), valamint minden pályázó elektronikus levélben értesítést kap a pályázatáról hozott döntésről, a megítélt támogatás összegével és a szerződéskötési feltételekről, elutasítás esetén annak indokának megjelölésével.

A pályázó – a rá vonatkozó adatok tekintetében – jogosult betekinteni a pályázat elbírálásával összefüggésben keletkezett bírálati jegyzőkönyvbe.

Szerződéskötés

A nyertes pályázót a miniszteri döntést követő 15 naptári napon belül az FM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztálya értesíti a szerződéskötés feltételeiről a pályázati adatlapon megjelölt elektronikus címen.

A szerződést – a megkötéséhez szükséges valamennyi feltétel teljesülése esetén – a nyertes pályázóval a minisztérium képviseletében eljáró kötelezettségvállaló személy köti meg.

A szerződés megkötésére a támogatásról szóló értesítésben meghatározott időtartam, de legfeljebb a döntésről szóló elektronikus értesítés kézhezvételétől számított 30 naptári nap áll a rendelkezésére, mely az Ávr. 73. § (2) bekezdése alapján, kérésre és indokolt esetben további 30 naptári nappal meghosszabbítható. A támogatásról szóló döntés hatályát veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 naptári napon belül, a pályázónak felróhatóan nem jön létre a támogatási szerződés.

A döntést követően a szerződés megkötésének általános feltételeit, valamint az elszámolásra vonatkozó előírásokat jelen pályázati kiírás tartalmazza.

Biztosíték

A pályázó köteles a támogatási szerződés megkötése feltételéül az ellenőrzés alapján megállapított, vagy fel nem használt támogatás és annak kamatai visszafizetésének biztosítékául valamennyi azonnali beszedéssel megterhelhető bankszámlájára a Földművelésügyi Minisztérium javára azonnali és egyéb feltételek nélküli, legfeljebb 35 napra való sorba állítási határidőt meghatározó beszedési megbízás lehetőségét biztosító felhatalmazó levelet benyújtani, számlaszámonként 1-1 db eredeti példányban.

A támogatás kifizetése

A támogatás kifizetésére a támogatási szerződésben rögzítettek elfogadása és a szerződés mindkét fél részéről történő aláírását (hatálybalépését) követő 30 napon belül, egyösszegű előlegként kerül sor.

Szerződés-módosítás, adatváltozás, szerződéstől való elállás, szerződés felmondása

A támogatási szerződés módosítása az indokok felsorolásával – a költségvetési támogatás költségterve, a költségvetési támogatás felhasználásának kezdő időpontja és véghatárideje, valamint az elszámolási határidő tekintetében – az eredeti támogatási szerződésben a költségvetési támogatás felhasználására meghatározott véghatáridő letelte előtt legalább 15 nappal írásban (postai úton, vagy szkennelve emailen) az FM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztályánál kezdeményezhető. Jelen pályázati kiírásban meghatározott, a költségek elfogadásának kezdő időpontja korábbi időpontra nem módosítható. A módosítási kérelem nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására és a már megítélt támogatási összeg növelésére, kivéve ha a többlet költségvetési támogatás biztosítása az Ávr. 95. § (2) bekezdése alapján indokolt.

A költségtervben szereplő sorok közötti eltérés szerződésmódosítást nem igénylő mértéke legfeljebb ±20%, mely eltérést a beszámolóban indokolni kell. Amennyiben a +20%-nál nem nagyobb mértékű eltérés összege meghaladja az 500 000 forintot, vagy az eltérés mértéke meghaladja a 20%-ot, a szerződést módosítani kell, amit a pályázónak a fent nevezett módon kell kezdeményeznie.

A pályázónak a támogatási szerződésben rögzített feltételekben, illetve a saját adataiban bekövetkezett változásokat a tudomására jutástól számított 8 napon belül írásban jeleznie kell az FM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztályának. A közlés elmulasztása szerződésszegésnek minősül.

Az Ávr. 96. §-a szerinti esetekben az FM a támogatási szerződéstől elállhat, azt felmondhatja vagy kezdeményezheti annak módosítását.

Az FM jogosult a szerződéstől való elállás, vagy a szerződés felmondása nélkül írásos felszólítással intézkedni a költségvetési támogatás részleges – a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználással arányos mértékű – visszafizettetéséről. A jogosulatlanul igénybevett támogatás összegét az Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerinti kamattal növelt összegben kell visszafizetni az FM számlájára. (Ávr. 96- 99. §)

A támogatás felhasználásának feltételei, elszámolható, nem elszámolható költségek

 1. a) Az elnyert támogatás kizárólag a támogatott pályázatban megjelölt célra, a beszámoló tájékoztató figyelembevételével összeállított költségtervben részletezett költségekre használható fel;
 2. b) a támogatási szerződésben rögzített időszakban – de legkorábban a pályázat benyújtási határidejének leteltét követő naptól, tehát augusztus 1-től, 2018. március 31-igfelmerülő költségekre használható fel;
 3. c) a támogatás terhére elszámolható számlákat és bizonylatokat a támogatott szervezet nevére és székhelyére kell kiállítani;
 4. d) a 100 000 forintot meghaladó értékű árubeszerzésre vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó szerződés kizárólag írásban köthető meg;
 5. e) bruttó 300 000 forintot meghaladó értékű áru beszerzése vagy szolgáltatás igénybevétele legalább 3 árajánlat bekérése és ezek alapján történő kiválasztás, vagy a kedvezményezett szervezet beszerzési szabályzata alapján történhet;
 6. f) a bruttó 300 000 forint összeghatárt meghaladó összegű számlák csak bankon keresztül történő kiegyenlítéssel számolhatók el a támogatás terhére;
 7. g) nem számolhatóak el azok a költségek, amelyek a támogatást elnyert pályázó képviselője, vezető tisztségviselője vagy ezek nevében nyilatkozattételre jogosult személy vagy mindezeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója érdekeltségi körébe tartozó vagy részesedési viszonyban álló társaság közreműködésével kerülnek felhasználásra;
 8. h) a támogatás segítségével létrehozott vagyon (tárgyi eszköz, immateriális jószág) a beszerzéstől számított öt évig nem idegeníthető el, a pályázó köteles azt megőrizni és a támogatás célja szerint rendszeresen használni. A támogatásból létrehozott vagyon 5 év előtti elidegenítéséhez az FM hozzájárulását kell kérni, illetve amennyiben az az előírt megőrzési vagy fenntartási időszak letelte előtt megsemmisül, vagy azt eltulajdonítják, a kedvezményezett köteles azt saját forrásból pótolni, a pótlást megfelelő dokumentumokkal igazolni és az így keletkezett vagyont a támogatásból eredetileg beszerzett vagyon elidegenítési tilalmi idejének lejártáig megőrizni, ellenőrzés alkalmával azt bemutatni;
 9. i) a támogatott tevékenység megvalósulási helyszíne a Pályázó saját vagy bérelt telephelye lehet. Amennyiben az ingatlan nincs a Pályázó tulajdonában, abban az esetben minimum 5 évre szóló bérleti szerződés, valamint a tulajdonosi hozzájárulás szükséges;
 10. j) az államháztartás központi alrendszeréből kapott más támogatás esetén az elnyert “állatmenhelyek korszerűsítése” támogatás nem tekinthető saját forrásnak (Ávr. 75. § (4a) bek.);
 11. k) Pályázó köteles a költségvetési támogatás felhasználását – ha ennek a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti feltételei fennállnak – közbeszerzés alkalmazásához kötni.

Elszámolás, beszámolási kötelezettség, a teljesítés ellenőrzése

A pályázó a támogatott program megvalósításáról, az elnyert támogatási összeg szerződésben rögzített feltételeinek, illetve az ide vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felhasználásáról a 13./b) pont szerinti befejezési határidőt, azaz 2018. március 31-ét követő 30 naptári napon belül, 2018. április 30-ig köteles a támogatási szerződésben meghatározott szempontok szerint szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást (a továbbiakban együtt: beszámoló) készíteni és azt az FM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztályához egy eredeti, aláírt példányban megküldeni.

A beszámolót a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból pályázati úton vagy egyedi döntés alapján pénzeszköz- vagy előirányzat-átadással biztosított támogatások kapcsán elszámolható költségekről, a támogatások felhasználása ellenőrzésének és a beszámolók összeállításának szabályairól szóló 1/2016. (I.22.) FM utasítás (1/2016. (I.22.) FM utasítás) 1. mellékletének 1. függelékében szereplő általános tájékoztatóban foglaltak figyelembevételével kell összeállítani.

Az elszámolható, illetve a pályázat keretében nem elszámolható költségek részletes megnevezését a pályázati kiírás 2. pontja, valamint a fentebb hivatkozott általános tájékoztató tartalmazza, továbbá:

 1. a) a beszámolóból egyértelműen ki kell tűnnie, hogy a támogatás a pályázatban meghirdetett, valamint a támogatási szerződésben rögzített és vállalt célokra, feladatokra került felhasználásra,
 2. b) a kötelezettségek teljesítését, a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának szakmai ellenőrzését az FM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztálya végzi,
 3. c) a beszámolóval kapcsolatban egyszeri, 15 napos hiánypótlásra van lehetőség.

A támogatás felhasználásának ellenőrzése 1/2016. (I. 22.) FM utasításban foglaltak szerint történik. A beszámoló elfogadását követően a szakmai teljesítésigazolást az Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály adja ki.

Amennyiben a beszámoló csak részben fogadható el, a jogosulatlanul felhasznált támogatás összegét az Ávr. 98. § (5) bekezdésében foglaltak szerint kell visszafizetni.

Ha a pályázó önhibájából, felszólítás ellenére sem tett eleget a jogszabályban vagy a kötelezettségvállalás dokumentumában meghatározott valamely kötelezettségének, a Miniszter a pályázót legfeljebb 3 évre kizárja a Kvtv. 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 20. címébe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok támogatási rendszeréből.

A beszámoló elfogadásáról és a felhatalmazó levél/levelek visszavonásáról az FM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztálya levélben értesíti a pályázót.

Tájékoztatás, kapcsolattartás

A pályázati felhívással kapcsolatban az FM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztálya, illetve kijelölt munkatársai látnak el ügyfélszolgálati tevékenységet, amelynek keretében tájékoztatást adnak és segítséget nyújtanak a pályázatok benyújtásával, a szerződéskötéssel, illetve az elszámolással kapcsolatosan.

Elérhetőségek:

Földművelésügyi Minisztérium

Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály

Telefonszám: 06 1 79 53762

E-mail címek: effo@fm.gov.hu

(Forrás: www.pafi.hu)

Scroll to Top