CIVIL KÖTELEZETTSÉGEK

Több törvényi kötelezettségnek is eleget kell tenni egy civil szervezetnek május 31-ig. Sokan az évi egyszeri közgyűlést ezért időzítik április vagy május hónapra.

Melyek ezek a kötelezettségek?
Az éves beszámoló letétbe helyezése az OBH-nál, a társasági adó vagy az azt helyettesítő egyszerűsített nyilatkozat (TAONY) benyújtása, elszámolás a 2021-ben kiutalt 1% felhasználásáról a NAV felé, és június 12-ig a statisztikai jelentést is el kell juttatni a KSH számára.

Május 31. – Éves beszámoló és közhasznúsági melléklet beküldése
A civil szervezetek a 2022. évről szóló beszámolójukat és a közhasznúsági mellékletet május 31-ig kötelesek elfogadni és megküldeni az Országos Bírósági Hivatal részére.

A beszámolási és letétbehelyezési kötelezettséget minden szervezetnek az OBH által kiadott a szervezet beszámolási módjának megfelelő formanyomtatványon kell teljesíteni:
– Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2022. év – Pk-841
– A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2022. év – PK-842
– A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet éves beszámolója és közhasznúsági melléklete 2022. év- PK-843

A beszámolóhoz beküldendő mellékletek:
– Könyvvizsgálói jelentés
Amennyiben kötelezett rá a szervezet, a könyvvizsgálói jelentést csatolni kell.
– Kiegészítő melléklet:
A 479/2016. (XII.28.) Korm. rendelet 22.§ (1) bekezdése szerint 2019. évtől a civil szervezetnek az egyszerűsített éves beszámolójához szükséges a Számviteli tv. szerinti kiegészítő mellékletet is benyújtania.
– Meghatalmazás
A beküldő jogosultságának igazolására.
A jegyzőkönyv, jelenléti ív nem részei a beszámolónak, nem szükséges azokat megküldeni a beszámoló mellékleteként!

A dokumentumokat a kitöltött beszámoló nyomtatványhoz pdf formátumban lehet csatolni.
Az egyes csatolmánytípusokból fajtánként egy-egy dokumentum csatolható. Kérjük, hogy a különböző dokumentumokat ne szerkesszék egybe, azokat típusonként csatolják a nyomtatványhoz.
A könyvvizsgálói jelentés, a szöveges beszámoló illetve a kiegészítő melléklet típusú csatolmányokhoz csatolt mellékletek megjelenítésre kerülnek.

Az elektronikus útra nem kötelezett szervezetek választásuk szerint elektronikusan vagy papír alapon is eljárhatnak.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az e-mail-ben való megküldés nem felel meg a fenti követelményeknek, ezért az így érkezett beszámolót az Országos Bírósági Hivatalnak nem áll módjában befogadni!

Elektronikus ügyintézésre kötelezett:
– a közhasznú jogállással rendelkező civil szervezet, és
– az a civil szervezet, melynek mérlegfőösszege eléri az 5 millió forintot.

Elektronikus megküldés esetén, amennyiben nem a szervezet saját cégkapuján illetve a bejegyzett képviselő ügyfélkapuján keresztül kerül a beszámoló benyújtásra, a jogosultságot meghatalmazás csatolásával igazolni szükséges.

A postai úton megküldött beszámolót az Országos Bírósági Hivatal kizárólag eredetben, keltezéssel ellátva, a tárgyév, illetve az időszak pontos feltüntetésével, valamint a képviselő aláírásával ellátva fogadja el.

Az Országos Bírósági Hivatal a civil szervezetek beszámolóit a bíróságok központi internetes honlapján elérhető közhiteles Civil Szervezetek Névjegyzékében (Névjegyzék) teszi közzé.

Ha a civil szervezet a beszámolóval kapcsolatos kötelezettségét elmulasztja és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság a civil szervezetet pénzbírsággal sújthatja.
A beszámoló közzététele illeték- és díjmentes.

Fontos!
Az elkészített, elfogadott beszámolóból legalább egy eredeti példányt írjon alá a képviseletre jogosult, illetve azt – bélyegzőhasználat esetén – a szervezet bélyegzőlenyomatával is lássa el. Fontos, hogy ez valamennyi civil szervezet számára kötelező, azoknak is, amelyek elektronikus úton tesznek eleget a beszámoló letétbe helyezésének, közzétételének. Ezt az aláírt és hiteles dokumentumot meg kell őrizni a szervezet székhelyén, illetve az iratőrzés helyén

Május 31. – Társasági adóbevallás vagy az azt helyettesítő nyilatkozat benyújtása
Minden civil szervezetnek kötelező társasági adóbevallást vagy az azt helyettesítő egyszerűsített adónyilatkozatot (TAONY) benyújtani.
Azon civil szervezetek, akik sem vállalkozási tevékenységet nem folytattak, sem ingatlanhasznosítási, átruházási tevékenységük nem volt az adóévben, jogosultak a bevallás benyújtására nyitva álló határidőig – tárgyévet követő május 31. – bevallást helyettesítő nyilatkozatot tenni a TAONY nyomtatványon.

Május 31. – SZJA 1% elszámolási kötelezettség
A civil kedvezményezettnek a javára juttatott összeg cél szerinti felhasználásáról vagy esetleges tartalékolásáról a NAV előtt kell számot adnia. A kedvezményezettnek a részére juttatott összeg felhasználására vagy esetleges tartalékolásra vonatkozó adatokat elektronikusan meg kell küldenie a NAV-nak az átutalást követő második év május 31-ig.
2023. május 31-ig kell teljesíteni a 2021-ban átutalt összegről az elszámolási kötelezettséget a 21KOZ jelű nyomtatványon – közleményen –, amely letölthető a NAV honlapjáról.

Június 12. – KSH adatszolgáltatás
A civil és egyéb nonprofit szervezeteknek adatszolgáltatási kötelezettségüket elektronikus úton, a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteniük június 12-éig. Az OSAP 1156-os számú „Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről” című adatgyűjtés valamennyi civil és nonprofit szervezet számára kötelező. Az elektronikus kérdőív hossza szervezetenként eltérő lehet, mivel bizonyos információkat csak a tagsággal, illetve foglalkoztatottakkal rendelkező szervezetektől kérdeznek meg.

Scroll to Top