Civil szervezetek működési célú támogatása 2017.

Pályázati kiírás kódja: NEA-17-M

A Közösségi környezet kollégium, a Mobilitás és alkalmazkodás kollégium, a Nemzeti összetartozás kollégium, a Társadalmi felelősségvállalás kollégium, az Új nemzedékek jövőjéért kollégium (továbbiakban: Kollégium) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Alapkezelő) nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek működési célú támogatására az alábbiaknak megfelelően:

– az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.);

– a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet (továbbiakban NEAr.);

– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.);

– az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.);

– az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet;

– a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet (továbbiakban: Fejkez. rendelet).

FIGYELEM! Jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.

Jelen pályázati kiírás részét képezi a „Pályázati Útmutató a NEA 2017. évi működési pályázatokhoz” (továbbiakban: Pályázati Útmutató), amely letölthető a http://www.emet.gov.hu illetve a http://www.civil.info.hu/web/nea linkeken.

A pályázat célja

A pályázat célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás révén.

  1. A támogatható tevékenységek

A támogatás a civil szervezet alapcélja szerinti tevékenységei feltételeinek biztosítására fordítható.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke

Civil tv. 56. §, NEAr. 29. §

A rendelkezésre álló forrás 2 596 201 440 Ft Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 54. alcím Nemzeti Együttműködési Alap fejezeti kezelésű előirányzat [ÁHT: 332995] terhére (továbbiakban: pályázati keretösszeg), az alábbi bontásnak megfelelően:

– szövetségek részére 2%.

 egyesületek (nem szövetségek) és alapítványok részére 98%.

Pályázók köre

Civil tv. 59. § (1)-(2) bek.

Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek:

Az alábbi – Magyarországon nyilvántartásba vett – szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:

– szövetségek,

– alapítványok, egyesületek (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot)

Gazdasági forma kód – GFO – (ami a statisztikai számjel 13-15. számjele) besorolás alapján pályázat benyújtására technikailag a következő kódszámú szervezeteknek nyílik lehetősége az elektronikus pályáztatási rendszerben:

– 515 – Országos sportági szakszövetség

– 516 – Egyéb sportszövetség

– 517 – Egyéb szövetség

– 519 – Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége

– 521 – Sportegyesület

– 526 – Polgárőr egyesület

– 528 – Nemzetiségi egyesület

– 529 – Egyéb egyesület (1959. IV. tv., 1989. II. tv.)

– 565 – Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége

– 569 – Egyéb alapítvány (1959. IV. tv.).

A NEA-17-M jelű kategórián a NEAr. 1. sz. mellékletében foglalt alapcél szerinti

tevékenységeket ellátó szervezetek nyújthatják be pályázatukat.

NEA-KK-17-M Közösségi környezet kollégium

– audio- és telekommunikáció,

– elektronikus hírközlés,

– fogyasztóvédelem,

– informatika,

– ismeretterjesztés,

– közművelődés,

– szak- és felnőttképzés,

– társadalmi párbeszéd,

– település és közösségfejlesztés,

– tudomány és kutatás.

NEA-MA-17-M Mobilitás és alkalmazkodás kollégium

– a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme,

– élet és vagyonbiztonság,

– hobbi és sport,

– közbiztonság,

– közrend és közlekedésbiztonság védelme,

– mentés és katasztrófa-elhárítás,

– önkéntes tűzoltás,

– szabadidő.

NEA-NO-17-M Nemzeti összetartozás kollégium

– a Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység elősegítése,

– a Magyarországon élő nemzetiségek védelme,

– a vallási tevékenység elősegítése

– az emberi és állampolgári jogok védelme,

– az európai integráció elősegítése,

– kulturális tevékenység,

– hagyományápolás.

NEA-TF-17-M Társadalmi felelősségvállalás kollégium

– adományosztás,

– családsegítés,

– egyéb nonprofit tevékenységek

– hátrányos helyzetű rétegek segítése,

– időskorúak gondozása,

– nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások,

– rehabilitációs foglalkoztatás,

– szakmai és érdekképviselet,

– szociális tevékenység,

– polgári védelem.

NEA-UN-17-M Új nemzedékek jövőjéért kollégium

– betegségmegelőzés,

– egészségmegőrzés,

– gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,

– gyermek- és ifjúságvédelem,

– gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,

– kábítószer-megelőzés,

– képességfejlesztés

– nevelés és oktatás,

– természet- és környezetvédelem.

  1. A pályázatok benyújtásának módja és helye

FIGYELEM! Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Civil tv. 53. § (3) bekezdése szerint a civil szervezetek részére nyújtott költségvetési támogatások szakmai összehangolása, a támogatási programok párhuzamos finanszírozásának kiszűrése érdekében szakmai monitoring rendszer működik. Párhuzamos finanszírozás akkor áll fenn, ha ugyanazon pályázó nyertes pályázataiban a támogatási igény céljának azonossága megállapítható.

FIGYELEM!

Jelen pályázati kiírás keretében pályázatot lehet benyújtani az EPER-ben vagy a FAIR-ban.

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy pályázatát KIZÁRÓLAG az egyik rendszerben nyújthatja be. Amennyiben mindkét rendszerben benyújtott pályázatot, akkor az időben másodikként beérkezett pályázat formai vizsgálat nélkül érvénytelenítésre kerül.

A pályázatot kizárólag elektronikusan EPER-ben vagy FAIR-ben lehet benyújtani. A pályázat elektronikus benyújtásának egyes lépéseit az EPER felhasználói kézikönyvben/Útmutató az EPTK-FAIR felület használatához című dokumentumban leírtak szerint, illetve a Pályázati Útmutatóban rögzített módon kell elvégezni.

FIGYELEM! Az EPER-t a https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalon vagy az http://www.emet.gov.hu honlapon keresztül lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell magát az EPER-ben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mail címmel.

FAIR: A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak, regisztrálnia kell magát a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer Központi Rendszerében (FAIR), melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím).

Csak a regisztrálást követően van mód az Elektronikus Pályázatkezelő felületen (EPTK felület) a pályázat benyújtására. Az EPTK felület az alábbi helyen érhető el:

https://eptk.fair.gov.hu

FIGYELEM! A pályázat beérkezését követően a FAIR rendszer a pályázat beérkezéséről rendszerértesítést generál. Ez az értesítés nem jelenti a pályázat befogadását! (A befogadás feltételeit a kiírás 5.3 pontja tartalmazza.)

FIGYELEM! A pályázat benyújtására FAIR-ban 2016. december 22-től nyílik lehetőség.

10.2. A pályázatok benyújtása során, a jelen pályázat beadása napjáig a pályázónak egyszeri és egyösszegű pályázati díjat kell megfizetnie kizárólag banki átutalással, melynek összege 2000 Ft.

A banki átutalást alátámasztó dokumentumot (banki átutalási megbízás, bankszámlakivonat nyitó- és záró egyenleggel), kérjük az elektronikus pályáztatási rendszerbe “dokumentumbeküldőn” (EPER)/” dokumentumcsatolón” (FAIR) keresztül felcsatolni. A díjat banki átutalással, a következő számlaszámra kell befizetni:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000

IBAN HU17100320000145146100000000

A pályázati díj határidőre történő meg nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után. Kérjük, pályázatát csak akkor véglegesítse az elektronikus pályáztatási rendszerben, ha a pályázati díjat már elutalta és az utalást alátámasztó banki dokumentumot az elektronikus pályáztatási rendszerben feltöltötte.

FIGYELEM! A pályázónak nem kell befizetnie a pályázati díjat, ha a NEA-17-SZ kiíráshoz kapcsolódóan egyszer már megfizette azt.

Kérjük, a pályázati díj befizetésekor a beazonosíthatóság érdekében tüntesse fel a megjegyzés rovatban a pályázó szervezet – elektronikus pályáztatási rendszerben megadott – adószámát, továbbá azt, hogy NEA.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az EPER esetén a pályázónak az Alapkezelő által elfogadott (érvényesnek nyilvánított) regisztrációs nyilatkozattal kell rendelkeznie. Nem kell beküldeni a regisztrációs nyilatkozatot, amennyiben az utoljára beküldött regisztrációs nyilatkozata érvényes és adataikban nem történt változás.

Regisztrációjának érvényességét a „Reg. nyilatkozat” menüpontban ellenőrizheti az EPER-ben.

FIGYELEM! Felhívjuk figyelmüket, hogy a támogatási kérelem beküldése előtt a FAIR rendszer által generált Nyilatkozat minden oldalát a hivatalos képviselő cégszerű aláírását követően szükséges felcsatolni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a szervezet adatait az Országos Bírósági Hivatal alábbiakban megjelölt honlapján a Civil Szervezetek Névjegyzékével kell egyeztetni.

http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke kereses

Amennyiben újonnan regisztrált a szervezet vagy változás történt, esetleg módosítást lát szükségesnek, úgy a regisztrációs nyilatkozatot az Alapkezelő részére postai úton meg kell küldeni. A módosítást követően az EPER-ből kinyomtatott Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát (és az azt alátámasztó dokumentumok hiteles másolatait) postai úton az alábbi postacímre kell küldeni:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

1381 Budapest, Pf. 1407

FIGYELEM! Az új vagy adatmódosítást/adatfrissítést tartalmazó regisztrációs nyilatkozatnak legkésőbb a pályázat benyújtásának napjáig (EPER-ben történő véglegesítésig) be kell érkeznie az Alapkezelőhöz.

Amennyiben a regisztrációs nyilatkozat nem, vagy határidő után kerül postázásra, az a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után.

A pályázat benyújtási határideje

A pályázat elektronikus pályáztatási rendszerben való véglegesítésének határideje:

Kollégium elnevezése Benyújtási határidő

Közösségi környezet kollégium 2017. 01. 18. 23:59

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium 2017. 01. 20. 23:59

Nemzeti összetartozás kollégium 2017. 01. 17. 23:59

Társadalmi felelősségvállalás kollégium 2017. 01. 19. 23:59

Új nemzedékek jövőjéért kollégium 2017. 01. 23. 23:59

FIGYELEM! Azon pályázatok, amelyek határidőben nem kerülnek EPER-ben véglegesítésre/ FAIR-ben beküldésre, nem minősülnek benyújtott pályázatnak, és az Alapkezelő formai ellenőrzésnek sem veti alá.

(Forrás: www.pafi.hu)

Scroll to Top